home rss login register contact
En | Fa

Under Construction

under constraction

The site is under constraction. You can help us to upgrade it's quantity and quality by sending your comments and suggestions via the contact page.

نشست علمی تخصصی الگویی برای تصمیم گیری راهبردی بارویکرد اسلامی

نشست علمی تخصصی الگویی برای تصمیم گیری راهبردی بارویکرد اسلامی با سخنرانی آقای دکتر مهدی محمدی نسب عضو هیئت علمی دانشگاه قم ونقد حجت الاسلام والمسلمین مجدالدین مدرس زاده استاد حوزه ودانشگاه روز دوشنبه 95/2/27 ساعت 18 در محل سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر عوقی، دبیر جلسه ضمن تبریک ایام، مقدمه ای را درباره تصمیم گیری راهبردی بیان نمودند؛ سپس دکتر محمدی نسب، عضو هیات علمی دانشگاه قم، به ارائه تحقیق خود با عنوان «الگویی برای تصمیم گیری راهبردی با رویکرد اسلامی» پرداختند. وی در تشریح مطالب خود، در بخش اول مطالب، ضمن بیان مساله و ضرورت و اهمیت آن، به بیان سوالات تحقیق، تعریف مفاهیم و نظریات عمده در زمینه تصمیم گیری و تصمیم گیری راهبردی، نیز ملاک های راهبردی بودن تصمیمات در مدیریت رایج و الگوهای ارائه شده در مدیریت اسلامی پرداختند. ایشان در بخش دوم مطالب خود نحوه استخراج ابعاد و مولفه های الگوی پیشنهادی خود پرداختند و برای هر یک، توضیح مختصری ارائه کردند. در بخش سوم از مطالب هم، روش تحقیق تاریخی و نحوه استفاده از روش تحقیق تاریخی در تحلیل  سیره تصمیم گیری راهبردی سه شخصیت اسوه اسلامی در 6 رویداد تاریخی استراتژیک توضیح داده شد.

در ادامه جناب حجت الاسلام و المسلمین مجدالدین مدرس زاده، از اعضای انجمن مدیریت اسلامی مطالب خود را در نقد تحقیق ارائه شده در دو بخش نقاط قوت و نقاط ضعف و کاستی ها بیان نمودند. سپس حضار در جلسه نیز نکاتی را در نقد تحقیق بیان داشتند. درانتها دکتر محمدی نسب ضمن ارائه توضیحاتی درباره برخی سوالات و نقدها، برخی نقدها را پذیرفته و برای ارتقای کارهای بعدی مفید ارزیابی کردند.