ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث