امام علی(ع): دل های مردم گریزان است بسوی کسی روی آورند که خوش رویی کند.