«روش¬شناسی اجتهاد دانش دینی و کاربرد آن در مدیریت»وجلسه نقدکتاب«پارادایم¬اجتهاد دانش-دینی(پاد)»