فراخوان پنجمین سمینار ملّی نقشه جامع مدیریت اسلامی (نجما 5)