کرسی علمی تغییرمیدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛راهبردها وقاعده ها