home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

اساس نامه انجمن مديريت اسلامي حوزه علمیه قم

فصل اول: كليات

ماده 1. به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي ‏فعاليتهاي علمي در زمينه مدیریت ، انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه كه از اين پس، در اين اساس‌نامه، «انجمن» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده 2. انجمن، مؤسسه‌اي حوزوي و غير انتفاعي است كه با كسب مجوز از شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي، و تحت نظارت آن شورا، در زمينه مدیریت فعاليت مي‌كند و از تاريخ تصويب، داراي شخصيت حقوقي است و تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و در قبال شوراي اعطاء، پاسخ‌گوي عمل كرد خود است.
ماده 3. انجمن، يك تشكل غير سياسي است و اعضاي آن، به نام انجمن يا به عنوان عضو انجمن، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 4. اظهار نظر رسمي به نام انجمن، به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‌نامه مصوب شوراي اعطاء، مشخص خواهد شد.
ماده 5. تخلف اعضا از دو ماده 3 و 4، به تشخيص هيئت مديره يا مجمع عمومي، بر اساس آيين‌نامه مصوب نظارت بر انجمن ها، موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پي گرد قانوني خواهد بود.
ماده 6. انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيئت مديره در حفظ و حراست از آنها، مسئوليت قانوني دارد.
ماده 7. مركز انجمن، در شهر قم به نشاني ، بلوار جمهوری، کوچۀ 2، فرعی سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه  است.
ماده 8. در صورت تغيير نشاني انجمن، مراتب به اطلاع دبيرخانه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي و اعضاي انجمن، رسانده شود. 
فصل دوم: اهداف و وظايف
ماده 9.
اهداف انجمن، به شرح ذيل است:
1. تعميق و توسعه مباحث تخصصي مدیریت بارویکرد اسلامی
2. تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسشگري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي
3. ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان
4. بهره‌برداري بهينه از ظرفيتهاي تخصصي موجود
5. تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فضلاي حوزه
6. صيانت از سنت حوزوي در عرصه مدیریت

7. شناسايي استعدادها و ذخاير حوزه
ماده 10. انجمن به منظور دست‌يابي به اهداف مذكور، وظايف و اختيارات زير را بر عهده دارد:
1. ارائه برنامه‌هاي راهبردي
2. نيازسنجي علمي در زمينه مدیریت
3. تشكيل نشست ها و همايش هاي علمي
4. افزايش سطح دانش و مهارت اعضاي انجمن، از راه‌هاي مختلف
5. تجليل از پژوهشگران و استادان، در زمينه فعاليت انجمن
6. انتشار كتب و نشريات علمي
7. همكاري با انجمنها و مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور
8. همكاري با نهادهاي اجرايي حوزوي و غير حوزوي، در راستاي اهداف و وظايف انجمن
9. زمينه‌سازي براي هماهنگي و همكاري مراكز علمي با يكديگر
10. همكاري با حوزه‌هاي علميه
فصل سوم: شرايط و انواع عضويت
ماده 11.
شرايط عمومي اعضاي انجمن، به شرح زير است:
1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن
2. پذيرش اساس‌نامه انجمن
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه‌هاي غير قانوني و محارب با نظام
5. حوزوي‌بودن
ماده 12. انجمن، داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري است.
ماده 13. اعضاي پيوسته انجمن، عبارت‌اند از كساني كه حداقل، داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد باشند.
تبصره 1: از مجموع اعضاي پيوسته حوزوي انجمن، يك‌چهارم بايد داراي مدرك سطح چهار حوزه يا در حد سطح چهار باشند.
تبصره 2: افراد مذكور، بايد داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند؛ در غير اين صورت، بايد داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبر علمي در زمينه مذكور باشند.
ماده 14. اعضاي وابسته، عبارت‌اند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي و داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند.
ماده 15. انجمن مي‌تواند شخصيت هاي ايراني و خارجي حوزوي را كه مقام علمي آنان در زمينه مدیریت حائز اهميت است، بر اساس آيين‌نامه مصوب شوراي اعطاء، به عضويت افتخاري انجمن درآورد.
فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضا
ماده 16.
هر يك از اعضاي وابسته و پيوسته، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت، پرداخت خواهند كرد.
تبصره: پرداخت حق عضويت، هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن، براي عضو ايجاد نمي‌كند.
ماده 17. كليه اعضا، موظف به رعايت آيين‌نامه‌هاي داخلي و ساير مصوبات انجمن هستند.
ماده 18. هر يك از اعضا، در انجام‌دادن طرحهاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن، نسبت به غير اعضا، حق تقدم دارد.
ماده 19. اعضاي وابسته و افتخاري، از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته‌هاي تخصصي و انتخاب‌شدن در هر يك از اركان انجمن، برخوردار نيستند.
تبصره: عضويت اعضاي افتخاري و وابسته، در كميته‌هاي تخصصي، منوط به موافقت هيئت مديره است.
ماده 20. عضويت اعضاي انجمن، در صورت تحقق يكي از موارد زير، خاتمه مي‌يابد:
1. استعفاي كتبي مورد پذيرش هيئت مديره
2. فوت
3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت، يا عدم ايفاي وظايف به تشخيص هيئت مديره

فصل پنجم: اركان انجمن
ماده 21.
انجمن، داراي چهار ركن، به ترتيب زير است:
الف) هيئت مؤسس
ب) مجمع عمومي
ج) هيئت مديره
د) بازرسان
الف) هيئت مؤسس
ماده 22.
هيئت مؤسس، عبارت‌اند از جمعي از پژوهشگران و اساتيد حوزوي(حداقل، 7 نفر و حداكثر، 15 نفر) داراي مدرك سطح چهار يا در حد آن، در زمينه مدیریت كه با كسب مجوز از شوراي‏ اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي، اقدام به تشكيل انجمن مي‌كنند.
ماده 23. وظايف هيئت مؤسس:
1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي
2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيئت مديره، حداكثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز
3. اداره انجمن ‏تا زمان انتخاب هيئت مديره
ب) مجمع عمومي
ماده 24.
مجمع عمومي، از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به صورت عادي يا فوق‌العاده، تشكيل مي‌شود.
تبصره: حضور اعضاي وابسته و افتخاري در جلسات مجمع عمومي، بدون حق رأي، بلامانع است.
ماده 25. مجمع عمومي عادي، سالي يك‌بار تشكيل مي‌شود. براي رسميت جلسه، حضور اكثريت مطلق(نصف به علاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت مطلق حاضران، ضرورت دارد.
تبصره 1: تصميم‌گيري درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعاليت انجمن و پيشنهاد تغيير اساس‌نامه، منوط به كسب رأي موافق اكثريت مطلق كل اعضا است.
تبصره 2: انحلال، توقف موقت فعاليت انجمن و پيشنهاد تغيير اساس‌نامه، به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي ارسال مي‌گردد و در صورت تأييد آن شورا، قابل اجرا است.
ماده 26. در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز و با حضور حداقل يك‌سوم اعضاي پيوسته، رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصميمات، منوط به موافقت يك‌چهارم كل اعضا است.
تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي، بايد به صورت كتبي يا از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار حوزوي صورت گيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع، به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
ماده 27. مجمع عمومي فوق‌العاده، با دعوت هيئت مديره و يا تقاضاي كتبي يك‌سوم اعضاي پيوسته انجمن، تشكيل مي‌شود.
تبصره 1: يك‌سوم اعضاي پيوسته، مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند، مشروط بر اينكه هيئت مديره در مدت يك ماه، به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره، تصريح نمايند.
تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي، منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است.
ماده 28. جلسات مجمع عمومي، توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر، اداره مي‌شود.
تبصره: اعضاي هيئت رئيسه، با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع، از بين كساني كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرسان نامزد نكرده‌اند، انتخاب خواهند شد.
ماده 29. وظايف مجمع عمومي:
1. تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن، در چارچوب سياستهاي كلان انجمنهاي علمي حوزه
2. انتخاب اعضاي هيئت مديره
3. انتخاب بازرسان
4. عزل و قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره
5. پيشنهاد تغيير عنوان و اهداف انجمن، انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن، به شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي
6. استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان، و تصميم‌گيري در مورد پيشنهادهاي آنها
7. تعيين ميزان حق عضويت سالانه
8. تصويب ترازنامه و بودجه سالانه انجمن
ج) هيئت مديره انجمن
ماده 30.
هيئت مديره انجمن، مجموعه‌اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست هاي كلان انجمن، به برنامه‌ريزي و هدايت فعاليتهاي آن مي‌پردازد. اين مجموعه، عبارت است از 7 نفر كه به مدت 2 سال، با رأي مخفي مجمع عمومي، از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1: هيئت مديره، 2 نفر عضو علي‌البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي آن هيئت، عضو علي‌البدل براي مدت باقي‌مانده دوره عضويت، جانشين وي خواهد شد.
تبصره 2: در هر دوره، هيئت مديره بايد حداقل، دو عضو جديد داشته باشد.
تبصره 3: هيئت مديره، حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب‌شدن، تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي، نسبت به تعيين رئيس و نائب‌رئيس و تفكيك‏ وظايف، اقدام مي‌نمايد.
ماده 31. جلسات هيئت مديره، با حضور حداقل 5 نفر، رسميت مي‌يابد و تصميمات آن، با اكثريت آراي موافق كل اعضاي هيئت مديره، معتبر است.
تبصره: كليه مصوبات هيئت مديره، پس از امضاي اعضا، در دفتر صورت‌جلسات هيئت مديره، ثبت و نگه‌داري مي‌شود.
ماده 32. شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن هيئت، ضروري است و غيبت هر يك از اعضا(بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب) بدون عذر موجه به تشخيص هيئت ‏مديره، در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
ماده 33. وظايف و اختيارات هيئت مديره:
1. برنامه‌ريزي و پيگيري برنامه‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در جهت اهداف انجمن
2. تصويب برگزاري همايشهاي علمي، در چارچوب ضوابط مربوط
3. برگزاري نشستهاي مجمع عمومي
4. پذيرش عضويت و تعليق آن، در چارچوب اين اساس‌نامه
5. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي
6. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي
7. ارائه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيئت مديره، به مجمع عمومي
8. تصويب آيين‌نامه داخلي و شرح وظايف كميته‌ها
9. تشكيل كميته‌هاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليتهاي آنها، تغيير و يا ايجاد كميته‌اي جديد
10. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي
11. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت‌حساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن، جهت ارائه به مجمع عمومي
12. پاسخ‌گويي به مجمع عمومي، در چارچوب وظايف و اختيارات مجمع
13. تصويب بورس‌هاي تحقيقاتي و آموزشي
14. تأييد رؤساي كميته‌ها
15. رسيدگي به تخلفات گزارش‌شده از سوي بازرسان
16. فراخوان مجمع عمومي براي انتخاب هيئت مديره، حداقل سه ماه قبل از پايان دوره تصدي، و اعلام آن به دبيرخانه انجمن هاي علمي حوزه مستقر در معاونت پژوهشي
ماده 34. رئيس:
رئيس هيئت مديره انجمن، از بين اعضاي آن، براي يك دوره 2 ساله، توسط هيئت مديره انتخاب مي‌شود؛ كه نماينده قانوني انجمن است و انتخاب مجدد وي، بلامانع است. هيئت مديره نيز مي‌تواند در صورت نياز، از بين اعضا، فردي را به عنوان نائب‌رئيس انجمن، انتخاب نمايد.
ماده 35. وظايف رئيس:
1. برنامه‌ريزي و مديريت انجمن، در چارچوب شرح وظايف
2. ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته‌ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن
3. اداره داخلي جلسات هيئت مديره
تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضاي هيئت مديره، توسط اعضاي حاضر، انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد كرد.
4. پيگيري مصوبات هيئت مديره
5. ارائه گزارش به اعضاي هيئت مديره
6. پيگيري تخلفات گزارش‌شده توسط بازرسان
7. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن، به هيئت مديره
8. نصب و عزل كاركنان انجمن، با رعايت ضوابط و مقررات
9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور انجمن
10. ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه، با حق توكيل به غير
11. پيشنهاد نصب رؤساي كميته‌ها، به هيئت مديره
د) بازرسان
ماده 36.
مجمع عمومي، از بين اعضاي پيوسته انجمن، دو نفر را به عنوان بازرس اصلي، و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل، براي مدت دو سال، انتخاب مي‌نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان، بلامانع است.
ماده 37. وظايف بازرسان:
1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن، و گزارش آن به مجمع عمومي
2. گزارش تخلفات به هيئت مديره
3. شكايت به مجمع عمومي از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات از سوي هيئت مديره
ماده 38. رئيس، موظف است كليه اسناد و مدارك مورد نياز بازرسان را در اختيار ايشان، قرار دهد.
فصل ششم: بودجه
ماده 39.
منابع مالي انجمن، عبارت‌اند از:
1. كمكهاي مراجع عظام تقليد و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. حق عضويت اعضا
3. درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي در راستاي اهداف انجمن
4. هدايا و ساير كمكها، مشروط بر عدم ايجاد تعهد
ماده 40. كليه عوايد و درآمدهاي انجمن، صرف فعاليتها و وظايف برشمرده در اساس‌نامه انجمن، خواهد شد.
ماده 41. كليه وجوه انجمن، در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور، نگه‌داري مي‌شود.
ماده 42. كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن، در محل دفتر مركزي انجمن، نگه‌داري مي‌شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار، در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.
ماده 43. كليه اسناد غير مالي تعهدآور و نامه‌هاي رسمي، با امضاي رئيس، معتبر است.
ماده 44. كليه اسناد مالي و اوراق بهادار، با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيئت مديره كه توسط هيئت مديره مشخص مي‌شود، معتبر است.
فصل هفتم: انحلال انجمن
ماده 45.
انجمن، با تصويب مجمع عمومي انجمن يا تصويب شوراي اعطاء، بر اساس آيين‌نامه مصوب، منحل خواهد شد و در صورت تصويب انحلال انجمن، مجمع عمومي، هيئت تصفيه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن، انتخاب خواهد كرد. هيئت تصفيه، موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها، كليه دارايي‌هاي منقول و غير منقول انجمن را به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، واگذار نمايد.

اين اساس‌نامه، مشتمل بر 7 فصل، 45 ماده و 17 تبصره، در جلسه شماره 89 مورخ 8/9/1388 به تصويب هيئت مؤسس رسيد.

مشخصات اعضاي هيأت مؤسس:

رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

ش ش

ت ت

صادره

تحصيلات حوزوي

تحصيلات دانشگاهي

 1.  

مجتبي درودي

محمدحسن

998

1338

تهران

خارج فقه واصول

كارشناسي ارشد

 1.  

ابوطالب خدمتي

يحيي

6543

1350

تكاب

خارج فقه واصول

دانشجوی دکتری

 1.  

محمد مهدي نادري قمي

غلامرضا

116

1345

قم

خارج فقه واصول

دکترا

 1.  

سيدابوالفضل حسني

يعقوب

1414

1340

همدان

خارج فقه واصول

دانشجوی دکتری

 1.  

علي‌اكبر بخشي

علي‌اصغر

257

1341

شاهرود

خارج فقه واصول

دکترا

 1.  

عباس شفيعي

محمد

844

1346

سميرم

خارج فقه واصول

كارشناسي ارشد

 1.  

علي‌آقاپيروز

سيف‌ا..

697

1346

سمنان

خارج فقه واصول

دانشجوی دکتری

 1.  

عبدالله توكلي

عزت‌ا..

7

1346

ازنا

خارج فقه واصول

دکترا

 1.  

ابوالفضل گائيني

اسداله

1825

1344

قم

خارج فقه واصول

دانشجوی دکتری

 1.  

محسن منطقي

محمد

ابراهيم

92

1343

نجف

‌اشرف

خارج فقه واصول

دکترا

 1.  

سيد‌صمصام‌الدين قوامي

سيد‌محمد

خليل

40

1334

كرمان

خارج فقه واصول

كارشناسي

 1.  

اميرعلي لطفي

آقاعلي

22

1344

اروميه

خارج فقه واصول

دکترا